Speciālais pedagogs

AntonovaSpeciālais pedagogs – Linda Antonova (205.kab.)

Pieņemšanas laiks: katru darba dienu 8.10-15.00

Speciālais pedagogs:

 • Izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus.
 • Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un iespējamiem palīdzības veidiem.
 • Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, sociālo pedagogu, skolas logopēdu.
 • Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām.
 • Ievēro konfidencialitāti.
 • Palīdz apgūt mācību vielu, rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes.
 • Palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.
 • Māca bērnam saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēnā ticību saviem spēkiem.

Speciālās izglītības skolotāja palīdzība nepieciešama, ja izglītojamam konstatē:

 • Aizkavētu attīstību, rīcību, kas neatbilst bērna vecumam.
 • Nevienmērīgas un vājas sekmes, intereses zudumu par mācībām, nevēlēšanos apmeklēt skolu.
 • Vāju lasītprasmi un vāju rakstītprasmi.
 • Vājas matemātiskās prasmes.
 • Izteiktu nespēju kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālās problēmas, tendenci uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu.
 • Izteiktu aizmāršību, izteiktu ilgstošu neizveicību.
 • Nespēju pielāgoties dažādām situācijām.
 • Vāju prasmi organizēt un plānot savu darbību.