Audzināšanas joma

 

isecAUDZINĀŠANAS DARBS

 

VISC “Klases stundu programmas paraugs” (24.02.2016)

http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/klases_stundu_progr_%20paraugs.pdf

 

“Ieteikumi Klases stundu programmu īstenošanai” (30.12.2016)

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Audzināšanas darba konsultatīvo padomi ir izstrādājis “Ieteikumus Klases stundu programmas īstenošanai”. Tas ir palīgmateriāls 2016. gadā aktualizētajam un pilnveidotajam metodiskajam līdzeklim “Klases stundu programmas paraugs”.

Materiāls atrodams VISC mājas lapā http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat.shtml

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 480
Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 34. §)

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība

http://likumi.lv/ta/id/283735

 

Izglītības iestāžu audzināšanas darba normatīvais regulējums valstī

Izglītības likuma 1. panta 4. punktā noteikts, ka izglītības process ietver mācību un audzināšanas darbību. Tādējādi vienlīdz svarīgi izglītības procesā skolēnam ir apgūt gan zināšanas un prasmes, gan veidot attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem, sabiedrību, kultūru, dabu, valsti.

Ir vēl virkne citu tiesību aktu, kuri regulē vecāku, bērnu un skolotāju pienākumus, tiesības un atbildību. Nozīmīgākie dokumenti, kas nosaka skolas un ģimenes atbildības jomas bērnu audzināšanā, ir:

  • Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”,http://www.likumi.lv/doc.php?id=201106
  • Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi http://www.likumi.lv/doc.php?id=225270