Audzināšanas joma

 

isecAUDZINĀŠANAS DARBS

 

VISC “Klases stundu programmas paraugs” (24.02.2016)

http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/klases_stundu_progr_%20paraugs.pdf

 

“Ieteikumi Klases stundu programmu īstenošanai” (30.12.2016)

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Audzināšanas darba konsultatīvo padomi ir izstrādājis “Ieteikumus Klases stundu programmas īstenošanai”. Tas ir palīgmateriāls 2016. gadā aktualizētajam un pilnveidotajam metodiskajam līdzeklim “Klases stundu programmas paraugs”.

Materiāls atrodams VISC mājas lapā http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat.shtml

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 480
Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 34. §)

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība

http://likumi.lv/ta/id/283735

 

Izglītības iestāžu audzināšanas darba normatīvais regulējums valstī

Izglītības likuma 1. panta 4. punktā noteikts, ka izglītības process ietver mācību un audzināšanas darbību. Tādējādi vienlīdz svarīgi izglītības procesā skolēnam ir apgūt gan zināšanas un prasmes, gan veidot attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem, sabiedrību, kultūru, dabu, valsti.

Ir vēl virkne citu tiesību aktu, kuri regulē vecāku, bērnu un skolotāju pienākumus, tiesības un atbildību. Nozīmīgākie dokumenti, kas nosaka skolas un ģimenes atbildības jomas bērnu audzināšanā, ir:

 • Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”,http://www.likumi.lv/doc.php?id=201106
 • Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi http://www.likumi.lv/doc.php?id=225270
 

Aktuālais 2019./2020.mācību gadā

Mērķis: Sekmēt Liepājas 8.vidusskolas skolēnu brīvas, radošas patstāvīgas , mērķtiecīgas, iecietīgas un atbildīgas personības veidošanos, nodrošināt iespēju kļūt par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij  un Latvijas Republikas Satversmei.

Uzdevumi:

 1. Stiprināt patriotismu un valstisko identitāti

2019.gads– VARONĪBA,

 • novembris- Lāčplēša diena
 • novembris- Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadiena;
 • janvāris-1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena
 • Latvijas sargu stāsts- Latvijas armijai-100, Bermontiādei 100, Cēsu kaujas simtgade, u.c. pasākumi valsts mērogā.

 2020.gads –BRĪVĪBA

 • Latvijas Satversmei -100
 • Neatkarības atjaunošanas 30.gadskārta, u.c. pasākumi skolas, pilsētas, valsts mērogā
 1. Radīt iespējas skolēnu pilsoniskai līdzdalībai skolas vietējās kopienas un kultūrvides veidošanā:
 • Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma veidošanos , iesaistoties Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumos skolā, Liepājas pilsētā, valstī;
 • Īstenot pasākumus /meistardarbnīcas/projektus ģimenes, dzimtas piederības stiprināšanai pilsētai, novadam, valstij;
 • Kopt un attīstīt skolas tradīcijas un kultūrvidi;
 • Attīstīt izglītojamo līderības prasmes, iesaistot skolēnu pašpārvaldes darbā;
 • Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās un pasākumos, kultūrvēsturiskā mantojuma un Skolēnu Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā, piedaloties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2020.gada vasarā;
 • Rosināt jauniešus attīstīt darba prasmes un karjeras izvēli;
 • Sekmēt jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu un sociālo aktivitāti
 1. Veicināt skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās:
 • Aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus vienotu uzvedības principu un vērtību ievērošanai izglītības iestādē, drošības īstenošanai un pilnveidošanai skolā;
 • Attīstīt skolēnu laika plānošanas, pašorganizācijas prasmes un uzņēmējspējas;
 • Īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai;
 • Izglītot skolēnus par dažādu atkarību riskiem un sekmēm, informēt par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izrietošajām darbībām atkarību ierobežošanai;
 • Pilnveidot skolēnu informācijas tehnoloģiju lietpratību, mācot par drošību interneta vidē, personu datu aizsardzību, autortiesību ievērošanu.
 1. Skolēnu izpēte, veidojot audzināšanas un karjeras portfolio katram bērnam, veicinot un atbalstot skolēnos individualitāti un sadarbības prasmes.