Audzināšanas joma

isecAUDZINĀŠANAS DARBS

VISC “Klases stundu programmas paraugs” (24.02.2016)

http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/klases_stundu_progr_%20paraugs.pdf

“Ieteikumi Klases stundu programmu īstenošanai” (30.12.2016)

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Audzināšanas darba konsultatīvo padomi ir izstrādājis “Ieteikumus Klases stundu programmas īstenošanai”. Tas ir palīgmateriāls 2016. gadā aktualizētajam un pilnveidotajam metodiskajam līdzeklim “Klases stundu programmas paraugs”.

Materiāls atrodams VISC mājas lapā http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat.shtml

Ministru kabineta noteikumi Nr. 480
Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 34. §)

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība

http://likumi.lv/ta/id/283735

Izglītības iestāžu audzināšanas darba normatīvais regulējums valstī

Izglītības likuma 1. panta 4. punktā noteikts, ka izglītības process ietver mācību un audzināšanas darbību. Tādējādi vienlīdz svarīgi izglītības procesā skolēnam ir apgūt gan zināšanas un prasmes, gan veidot attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem, sabiedrību, kultūru, dabu, valsti.

Ir vēl virkne citu tiesību aktu, kuri regulē vecāku, bērnu un skolotāju pienākumus, tiesības un atbildību. Nozīmīgākie dokumenti, kas nosaka skolas un ģimenes atbildības jomas bērnu audzināšanā, ir:

  • Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”,http://www.likumi.lv/doc.php?id=201106
  • Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi http://www.likumi.lv/doc.php?id=225270

Aktuālais 2017./2018.mācību gadā

2017./2018. mācību gadā plānots turpināt mācību satura pilnveidi, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā veidoto mācību saturu, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā.

Interešu izglītība

2017./2018.mācību gadā plānotas arī īpašas aktivitātes interešu izglītības jomā.

Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” kontekstā tiks organizētas 12 radošās darbnīcas skolēnu pašpārvalžu līderiem ar mērķi stiprināt pašpārvalžu darbību izglītības iestādēs un veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību un

Labo darbu festivālu piecos kultūrvēsturiskajos novados.

Veicinot bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanos, uzsākot mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020.gadā, uzsākta svētku repertuāra sagatavošana svētku lielajām programmām (kori, dejas, instrumentālā mūzika, folklora) un organizēti starpsvētku pasākumi:

  • 10. Latvijas zēnu koru salidojums 2018.gada maijā Cēsīs
  • Latvijas izglītības iestāžu 5.–9. klašu koru skates reģionos un laureātu koncerts 2018.gada aprīlī
  • Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru reģionālās skates 2018.gada martā
  • Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru konkursu-festivāls 2018.gada aprīlī
  • bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” 2018.gada maijā un jūnijā Daugavpilī un Jelgavā
  • bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmai “Pulkā eimu, pulkā teku” 2018.gada maijā Līvānos.
  • Aktualizēt klases audzinātāja stundu programmu.