Klašu audzinātājiem

 

NODERĪGAS ADRESES

 

Klases stundās apgūstamās tēmas nosaka Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumu Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 24.pielikuma 13.2.punkts:

„Klases stundās aplūkojamās tēmas ir vērtībizglītība, uzvedība un saskarsmes kultūra, patriotisms un pilsoniskā līdzdalība, veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse, darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība, karjeras izvēle, personības attīstība, līderība, kritiskā domāšana, radošā domāšana, finanšu pratība, uzņēmējspējas”.

Programmas paraugā tiek piedāvāti temati, kuros ietvertas šādas tēmas:

 • Sevis izzināšana un pilnveidošana;
 • Piederība valstij;
 • Pilsoniskā līdzdalība;
 • Karjeras izvēle;
 • Veselība un vide;
 • Drošība.
 

Klases audzinātāja pienākumi

  • iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības,
  • analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes
  • dinamiku, motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu,
  • veicināt klases kolektīva saliedēšanu, kopīgi organizējot klases pasākumus (ekskursijas, pārgājieni, klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas,
  • veicināt sadarbību ar skolēnu vecākiem,
  • iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos,
  • organizēt skolēnu līdzdalību klases un izglītības iestādes vides
  • saglabāšanā un sakopšanā,
  • motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu līdzpārvaldē un ārpusstundu pasākumos, interešu izglītības programmās.
  • sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, sekmēt viņu personības attīstību.
 

Klases audzinātāja dokumentācija

 1. Klases audzinātāja mape
 2. Klases audzinātāja “Klases stundu programma”
 3. Klases audzinātāja stundu tematiskais darba plāns mācību gadam
 4. Skolēnu izpētes materiāli
 5. Materiāli par audzināšanas darbu klasē
 6. Vecāku sapulču sanāksmju protokoli
 7. Ekskursiju (pārgājienu) pieteikumi
 8. Drošības instruktāžas
 9. Ārpusstundu aktivitātes
 10. 10. Diplomi, pateicības u.c. apstiprinājumi par klases aktivitāti un dalību pasākumos, konkursos.
 

VISC ir aktualizējis un pilnveidojis metodisko līdzekli

,,Klases stundu programmas paraugs“, kas palīdzēs mērķtiecīgi plānot un īstenot klases stundas.   (24.02.2016)
“Klases stundu programmas paraugā” ir pilnveidotas tematiskās grupas:

 • “Sevis izzināšana un pilnveidošana”,
 • “Piederība valstij”,
 • “Pilsoniskā līdzdalība”, ne tikai papildinot tās ar jaunām tēmām, bet norādot arī uz iespējamo starppriekšmetu saikni mācību priekšmetos, kuros minētās tēmas aplūkotas padziļināti.
 • Tematiskā grupa “Veselība un vide” tika aktualizēta 2014.gadā, ņemot vērā Veselības ministrijas un Labklājības ministrijas ieteikumus.
 • Tematiskā grupa “Karjeras izvēle” papildināta ar jaunām tēmām un ieteicamajiem informācijas avotiem. Iepriekšējais veidols saglabāts tēmai “Drošība”.
 • Izmaiņas veiktas arī, tematiskās grupas strukturējot pa vecumposmiem: 1.-3.klase, 4.-6.klase, 7.-9.klase un 10.-12.klase.

http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/klases_stundu_progr_%20paraugs.pdf