Izglītības iestādes normatīvie dokumenti

 

<< Liepājas 8.vidusskolas nolikums (Lēmums par grozījumiem) (Grozījumi nolikumā)

<< Pašnovērtējuma ziņojums

<< Liepājas 8.vidusskolas attīstības plāns 2019./2022.gadam

<< Audzināšanas darba programma 2020./21.-2022./23.mācību gadam

<< Attālināto mācību organizēšanas kārtība Liepājas 8.vidusskolā

<< Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

<< Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

<< Informēšana par personu datu apstrādi videonovērošanā

 

 DOKUMENTI, KAS SAISTĪTI AR DROŠĪBU

<< SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

<< Kārtība neattaisnoto stundu kavējumu novēršanā

<< Izglītojamo drošības noteikumi:

<< Sporta zāles iekšējie noteikumi