Izglītības iestādes normatīvie dokumenti

 

<< Liepājas 8.vidusskolas nolikums

<< Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

<< Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

<< Informēšana par personu datu apstrādi videonovērošanā

 

 DOKUMENTI, KAS SAISTĪTI AR DROŠĪBU

<< SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

<< Izglītojamo drošības noteikumi:

<< Sporta zāles iekšējie noteikumi